Samfunnsansvar

Sperrevik Elektro skal drive sin virksomhet i henhold til OECD’s retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FN’s veiledende prinsipper på næringsliv og menneskerettigheter.

Vårt arbeid

I vårt arbeid tar vi utgangspunkt i aktsomhetsprosessen som er beskrevet i OECD’s retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vi er ydmyke overfor at vi er i startgropen på dette arbeidet og at full oversikt over etterlevelse utover i leverandørkjedene er komplekst og omfattende. Derfor vil dette være noe vi kontinuerlig jobber med å forbedre i håp om at vi sammen med våre forretningspartnere kan bidra til at disse forventningene og retningslinjene overholdes i vår verdikjede. 


Vi har valgt å omfavne vår forretningspartner, Ahsell, sin «Code of Conduct» og jobber med å implementere dens innhold i vår drift. Sperrevik Elektro forventer at også alle våre forretningsforbindelser følger det som er beskrevet i denne. 

Les mer om Ahlsell’s Code of Conduct» / “Suppliers Code of Conduct  (forventning til våre forretningsforbindelser)

Les mer om vår policy på menneskerettigheter


Du kan varsle eventuelle avvik fra vår «Code of Conduct» hos oss eller noen av våre forretningsforbindelser via skjema under

Varslingsmekanisme

Sperrevik Elektro søker hele tiden å etterleve sin «Code of Conduct» og forventer at våre forretningsforbindelser følger de samme retningslinjene som er fremlagt i denne. Dersom du oppdager at Sperrevik Elektro eller noen av våre forretningsforbindelser handler i strid med disse, oppfordrer vi deg til å sende inn en varsling i skjemaet under. Alle klager vil bli håndtert av daglig leder Amund Sperrevik. Ved fare for liv eller helse ring den aktuelle nødetat:

  • Politi 112
  • Lege 113
  • Brann 110

Varsling kan sendes inn anonymt.

English version

Sperrevik Elektro constantly seeks to comply with our "Code of Conduct" and expects our business affiliates to follow the same guidelines set out in this. If you discover that Sperrevik Elektro or any of our business affiliates are acting in violation of these, we encourage you to submit a complaint in the form below. All complaints will be handled by CEO Amund Sperrevik. In case of danger to life or health, call the relevant emergency services (in Norway):

  • Police 112
  • Ambulance 113
  • Fire departnment 110

Complaints can be submitted anonymously.

Whistleblowingskjema